HOROLEZECTVO - Aktuálna výnimkaV Žiline 24. 6. 2009

ROZHODNUTIE

Krajský úrad životného prostredia v Žiline ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods.l zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 67 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon), na základe žiadosti: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava (ďalej len žiadateľ), zo dňa 5. 5. 2009, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, povoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 16 ods.l písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) a v znení § 14 ods.l písm. d) zákona, za účelom vykonávania horolezeckej činnosti (v území s 5. stupňom ochrany) na území NPR Súl'ovské skaly.

V súlade s § 82 ods. 12 zákona sa stanovujú nasledovné podmienky tohto rozhodnutia:


Horolezecká športová činnosť sa povoľuje vykonávať
len v presne určených častiach chráneného územia v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

lokalita Javor
celoročne: Tabuľa, Veža nad ohniskom, Veterná, Podsvetie, Školská veža, Sokolia veža/dolná, Buldrovňa , Neviniatko, Sokolíky
v období od 1.7. do 31.12. : Kozie diery, Zabudnutý kaňon, Ivanka, Patoniková, Sokolia veža/horná a Tisícročná veža

lokalita Súľovská tiesňava
celoročne: Vinice
v období od 1.7. do 31.12. : Mních

lokalita Skaly pod hradom
celoročne: Vyhliadka, Obelisk , VPN, Chrám, Zrkadlo
v období od 1.7. do 31.12. : Tri puky, Harfa, Krídlo, Trojzubec- Výnimka je platná pre členov SHS JAMES a pre zahraničných organizovaných horolezcov (UIAA), ktorí sa musia na požiadanie člena stráže prírody preukázať platným členským preukazom.
- Členovia SHS JAMES budú oboznámení s plným znením výnimky, v časopise "Jamesák" a na www stránkach SHS JAMES a vo všetkých ostatných horolezeckých kluboch, ktoré zastrešuje. V oboznámení musí byť zreteľné, že neuvedené lezecké cesty (vo výnimke) z dotknutých lokalít, publikovaných v existujúcich horolezeckých sprievodcoch sú pre lezenie uzavreté. Preklad podmienok (§ 82 ods. 12 zákona) bude uvedený aj na www stránke UIAA. Pod hlavičkou SHS JAMES nebudú v zmysle výnimky propagované lezecké cesty, ktoré tam nie sú uvedené.
- Po vyhlásení Chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ0256 Strážovské vrchy dôjde k prehodnoteniu výnimky po 3 rokoch od nadobudnutia právoplatnosti vyhlášky.
- V prípade zistenia výskytu chránených druhov na lokalitách v zmysle výnimky, po zistení negatívnych dopadov horolezeckej činnosti na faunu a flóru bude takáto činnosť pozastavená.
- Lezenie nočné a za súmraku (1 hod. pred západom slnka) je zakázané.
- Zakázané je akékoľvek táborenie, stanovanie, bivakovanie, ponechanie odpadkov, zakladanie ohňa, zbieranie rastlín vrátane ich plodov, chytanie, zraňovanie, usmrcovanie živočíchov a rušenie ich prirodzeného vývoja, rušiť pokoj a ticho.
- SHS JAMES zabezpečí označenie skalolezeckých objektov povolených touto výnimkou v teréne textovými tabuľkami s názvom objektu, skalolezeckej cesty, podmienkami výnimky. Ostatné objekty, na ktorých sú istiace body a nie sú uvedené v rozhodnutí o výnimke, budú označené nápisom "celoročný zákaz skalolezeckej činnosti".
- Účastníci skalolezeckých výstupov sa budú riadiť pokynmi pracovníkov Správy CHKO Strážovské vrchy a na ich vyzvanie a vyzvanie členov stráže prírody sa preukážu platným členským preukazom horolezeckého klubu.
- výnimka je platná do 31. 12. 2012.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú udelením tejto výnimky nedotknuté.
Orgán ochrany prírody môže toto rozhodnutie z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania zmeniť alebo zrušiť podľa § 89 ods. 1 zákona.